لمراسک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محسن صابری لمراسکی - ۱۳۸٩/۳/٦

براساس اطلاعات خانه بهداشت، آخرین آمار استخراج شده در روستای لمراسک نشان می دهد که جمعیت لمراسک برابر با 2953 نفر است که 770 خانوار را تشکیل می دهد.

جمعیت مردان برابر با 1314 نفر و جمعیت زنان برابر با 1279 نفر است.

جمعیت روستا در سال 1375 برابر با 3074 نفر برآورد شده است و این آمار در سال 85 به 2895 نفر کاهش یافت و آخرین آمار جمعیت 2593 نفری را گزارش میکند.

تحول جمعیتی نشان  می دهد که جمعیت روستا با نرخ نزولی مواجه بوده که این امر بازتاب تحولات و تغییر ساختار خانواده ها و تا اندازه زیادی مهاجرت در این منطقه می باشد.

نویسنده: محسن صابری لمراسکی - ۱۳۸٩/۳/٦

در مختصات جغرافیایی 53 درجه و 44 دقیقه طول جغرافیایی و 36 درجه و 45 دقیقه عرض جغرافیایی نسبت به نصف النهار مبدا واقع شده است و ارتفاع از سطح دریا +14 متر می باشد.

از نظر محدوده جغرافیایی:

از طرف شمال به خلیج گرگان و از طرف جنوب به رشته کوه های جهان مورا، از طرف شرق به روستای تیرتاش و از طرف غرب به روستای ولمازو منتهی می شود.

 

وسعت روستا در حدود 60 هکتار است.


نویسندگان وبلاگ: