لمراسک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محسن صابری لمراسکی - ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
سلطه گری را گفتند: چه خوری؟ 

!گفت: گوشت ملت

گفتند: چه نوشی؟

گفت: خون ملت!

گفتند: چه پوشی؟

گفت: پوست ملت!

گفتند: اینها را از چه راهی به دست می آوری؟

گفت: از جهل ملت

گفتند: از جهل چگونه نگهداری و مراقبت می کنی؟

گفت: در جعبه طلائی تقدس!

گفتند: و چیست محافظ آن جعبه ؟!

گفت: خرافات
نویسنده: محسن صابری لمراسکی - ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
1 - قلبتو از کینه ها پاک کن
2 - ذهنتو از ترس خالی کن
3 - ساده زندگی کن
4 - بیشتر ببخش
5 - کمتر انتظار داشته باش
نویسندگان وبلاگ: