لمراسک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محسن صابری - ۱۳۸٩/۱۱/٧

شماره‌ : .25744ت 32928ک                 تاریخ : 1384.04.29
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1383.12.27 بنا به پیشنهاد شماره‌1.4.42.80331 مورخ 1383.12.27 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌ تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ با رعایت تصویبنامه شماره .58538ت‌26118هـ مورخ‌1380.12.22 تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان مازندران تصویب نمودند:


الف ـ دهستان پنج‌هزاره از بخش گلوگاه شهرستان بهشهر منتزع و به بخش مرکزی همان شهرستان ملحق‌می‌گردد.
ب ـ روستاهای 1ـ علمدار محله‌، 2ـ عموزاد محله‌، 3ـ کشیرخیل‌، 4ـ ملامحله‌، 5ـ گته‌زمین‌، 6ـ مالیکلا،7ـ رباط‌، 8ـ رکاوند 9ـ کلاک با هم تجمیع و به شهر تبدیل و به نام خلیل شهر شناخته می‌شود.
ج ـ روستاها، مزارع و مکانهای 1ـ اوارد، 2ـ رمدان‌، 3ـ نیالا، 4ـ مصیب محله‌، 5ـ همچان‌، 6ـ وزوار، 7ـآغوزدره‌، 8ـ چین و پارچ‌، 9ـ ویوا، 10ـ کلکت‌، 11ـ وهی‌، از دهستان شهدای بخش یانه‌سر شهرستان بهشهرمنتزع و مطابق نقشه 250000:1 پیوست‌(1) که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید می‌شود به دهستان کلباد بخشگلوگاه الحاق می‌گردد.
د ـ دهستان کلبادغربی به مرکزیت روستای قلعه‌پایان از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای 1 ـ قلعه‌پایان‌2 ـ سنگیابسر 3 ـ مهدیرجه 4 ـ ولمازو مطابق نقشه 250000:1 پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأییدمی‌شود در تابعیت بخش گلوگاه ایجاد می‌گردد.
هـ ـ نام دهستان کلباد بخش گلوگاه به کلبادشرقی تغییر می‌یابد.
و ـ دهستان آزادگان به مرکزیت روستای خورشیدکلاه از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای 1 - نظام‌محله 2 - تپه 3 ـ خورشیدکلاه 4 ـ مجتمع دامداری گلوگاه مطابق نقشه 250000:1 پیوست که به مهر دفترهیأت دولت تأیید می‌شود در تابعیت بخش گلوگاه ایجاد می‌گردد.
ز ـ دهستان توسکاچشمه به مرکزیت روستای نیالا مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای 1 - نیالا 2 ـمصیب محله 3 ـ همچان 4 ـ وزوار 5 ـ رمدان 6 ـ چین و پارچ 7 - آغوزدره 8 ـ ویوا 9 ـ کلکت 10 - وهی‌11 ـ لت‌کومه 12 ـ بارکلا 13 ـ اوارد 14 ـ نصرت‌آباد 15 ـ تیله‌نو مطابق نقشه 250000:1 پیوست که به مهردفتر هیأت دولت تأیید می‌شود در تابعیت بخش گلوگاه شهرستان بهشهر ایجاد و تأسیس می‌گردد.
ح ـ بخش کلباد به مرکزیت روستای لمراسک از ترکیب دهستانهای کلبادشرقی و کلبادغربی در تابعیتشهرستان بهشهر ایجاد و تأسیس می‌گردد.
ط - شهرستان گلوگاه به مرکزیت شهر گلوگاه از ترکیب بخشهای زیر ایجاد و تأسیس می‌گردد:
1 ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر گلوگاه از ترکیب دهستانهای توسکاچشمه و آزادگان
2 ـ بخش کلباد
ی ـ با تصویب محدوده دهستانهای مندرج در بندهای «د»، «و» و «ز» چنانچه روستا، مزرعه و مکان‌دیگری به جز فهرست اسامی مندرج در بندهای مذکور و در نقشه پیوست در محدوده آن ملاحظه گردد و یا درآینده در محدوده آن به وجود آید در تابعیت دهستان مربوط خواهد بود.
ذ ـ مرز شرقی شهرستان گلوگاه منطبق با مرز بین دو استان مازندران و گلستان ـ مصوب 1376.10.9مجلس شورای اسلامی ـ خواهد بود.
این تصویبنامه در تاریخ 1384.04.27 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است‌.

رضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

نویسندگان وبلاگ: