لمراسک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محسن صابری - ۱۳٩۱/٩/۳٠
-آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر 

-قبل از جواب دادن فکر کن

-هیچکس را تمسخر مکن

-نه به راست و نه به دروغ قسم مخور

-خود برای خود، زن انتخاب کن

-به شرر و دشمنی کسی راضی مشو

-تا حدی که می‌توانی، از مال خود داد و دهش نما

-کسی را فریب مده تا دردمندنشوی

-از هرکس و هرچیز مطمئن مباش

-فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی

-بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

-سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی

-با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی

-راستگو باش تا استقامت داشته باشی

-متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی

-دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی

-معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی

-دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی

-مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی

-سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی

-روح خود را به خشم و کین آلوده مساز

-هرگز ترشرو و بدخو مباش

-در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند

-اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده

-دورو و سخن چین مباش، نزدیک انجمن دروغگو منشین

-چالاک باش تا هوشیار باشی

-سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی

-اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری

-با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد

-مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود
چیزی باقی نمی‌ماند
نویسندگان وبلاگ: