لمراسک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محسن صابری - ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
سلطه گری را گفتند: چه خوری؟ 

!گفت: گوشت ملت

گفتند: چه نوشی؟

گفت: خون ملت!

گفتند: چه پوشی؟

گفت: پوست ملت!

گفتند: اینها را از چه راهی به دست می آوری؟

گفت: از جهل ملت

گفتند: از جهل چگونه نگهداری و مراقبت می کنی؟

گفت: در جعبه طلائی تقدس!

گفتند: و چیست محافظ آن جعبه ؟!

گفت: خرافات
نویسندگان وبلاگ: