لمراسک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محسن صابری - ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
از قدیم گفته اند وقت طلاست، به عبارت دیگر : زمان = پول : معادله 1
همین طور گفته اند توانا بود هرکه دانا بود، یعنی : توان = علم : معادله 2
می دانید که:
زمان / کار = توان: معادله 3
با جای گذاری معادله 1 و 2 در معادله سوم به این معادله می رسیم:
پول / کار = علم
که می توانیم آن را به این صورت بازنویسی کنیم:
علم/ کار = پول
بنابراین:
Lim (پول) = ∞
0→ علم
یعنی هرچه علم و سوادت کم تر باشد درآمدت بیشتر است، و این هیچ ربطی به مقدار
 کار انجام شده ندارد !
!به عبارت دیگر وقتی علمت به سمت صفر میل کند، پولت به بی نهایت خواهد رسید
نویسندگان وبلاگ: