لمراسک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محسن صابری - ۱۳۸٩/۱٠/٤

١- انستیتو تحقیقات توتون ایران- تیرتاش (خانه زافیروپلوس)

در سال ١٣١۶ شخصی به نام آتاناس زافیروپلوس یونانی بنا به مأموریت دخانیات ایران و به دستور رضاخان مأموریت یافت، در مورد توسعه کشت توتون و انتخاب مزرعه آزمایشی در استان مازندران مطالعاتی انجام دهد. این شخص پس از انجام مطالعات لازم، مناطقی که برای کشت توتون مناسب بود را معین و پیشنهاد کرد که، برای توسعه کشت توتون بنگاه های تعاونی این محصول در استان تأسیس شود، همچنین در این سفر لمراسک را (به علت نزدیکی این روستا با روستای تیرتاش، نام تیرتاش) برای ایجاد مزرعه آزمایشی مناسب، تشخیص داده شد.

 


در سال ١٣١۶ شخصی به نام آتاناس زافیروپلوس یونانی بنا به مأموریت دخانیات ایران و به دستور رضاخان مأموریت یافت، در مورد توسعه کشت توتون و انتخاب مزرعه آزمایشی در استان مازندران مطالعاتی انجام دهد. این شخص پس از انجام مطالعات لازم، مناطقی که برای کشت توتون مناسب بود را معین و پیشنهاد کرد که، برای توسعه کشت توتون بنگاه های تعاونی این محصول در استان تأسیس شود، همچنین در این سفر لمراسک را (به علت نزدیکی این روستا با روستای تیرتاش، نام تیرتاش) برای ایجاد مزرعه آزمایشی مناسب، تشخیص داده شد. نقشه ساختمانی پروژه را به همراه برآورد مخارج آن که معادل ١٠ هزار تومان بود، توسط دخانیات بعرض رساندند. رضاخان دستور داد اداره املاک بهشهر جهت ساخت آن اقدام نماید.

ساختمان مزرعه ی آزمایشی در سال ١٣١٧ به اتمام رسید و در مهر همان سال توسط رضاخان اولین کشت توتون در این مزرعه صورت گرفت و از آن به بعد رضاخان، به دلیل اهمیتی که برای تحقیقات توتون قائل بود، سالی دو بار از این مزرعه دیدن و از کارهای انجام شده اظهار نظر می کرد. این مزرعه بعدها توسعه زیادی پیدا کرد و قسمت بالا دست جاده هم به زمین اصلی که در پایین جاده است ضمیمه گردید واین گونه به مرکز پژوهشی توتون تیرتاش و اخیراً به انسیتو توتون تیرتاش-ایران تبدیل شد. این موسسه هر ساله میزبان کارشناسان توتون ایران جهت گذراندن دوره های آموزشی است.

در دهه ۵٠ ساختمان های قسمت ضمیمه هم مورد استفاده قرار گرفت و آزمایشگاه مجهزی در آن ایجاد شد که تا پایان سال۵۵ کلیه دستگاه های آزمایشگاه نصب و مورد استفاده قرار گرفت.

این انسیتو در نوع خود یکی از مدرن ترین مراکز پژوهشی جهان می باشد و تحقیقات وسیعی در زمینه های کشاورزی، تکنولوژی و شیمی توتون انجام می دهد که نتایج آن به تدریج در سطح روستاها پیاده شده و موجب ازدیاد میزان محصول در هکتار و بهبود کیفیت توتون ایران می شود که نتیجه آن، افزایش درآمد خالص توتون کاران و افزایش درآمد ملی خواهد بود. در ضمن یادآور می شوم که اکثر کارگران دخانیات تیرتاش از روستاهای همجوار می باشند.

نویسندگان وبلاگ: