تعداد جمعیت و خانوار طبق آمار سال 85

براساس اطلاعات خانه بهداشت، آخرین آمار استخراج شده در روستای لمراسک نشان می دهد که جمعیت لمراسک برابر با 2953 نفر است که 770 خانوار را تشکیل می دهد.

جمعیت مردان برابر با 1314 نفر و جمعیت زنان برابر با 1279 نفر است.

جمعیت روستا در سال 1375 برابر با 3074 نفر برآورد شده است و این آمار در سال 85 به 2895 نفر کاهش یافت و آخرین آمار جمعیت 2593 نفری را گزارش میکند.

تحول جمعیتی نشان  می دهد که جمعیت روستا با نرخ نزولی مواجه بوده که این امر بازتاب تحولات و تغییر ساختار خانواده ها و تا اندازه زیادی مهاجرت در این منطقه می باشد.

/ 0 نظر / 8 بازدید