سیستم زراعی

این امر حکایت از آن دارد که در سال زراعی ١٣۴۵، هم زراعت و هم زراعت مکانیزه وجود داشته است ولی آنچه مسلم است آن است که اکثر مردم به علت کمبود تراکتور زمین های خود را بطور سنتی کشت می کردند. از دهه ۵٠ به بعد سیستم مکانیزه در لمراسک حاکم شد. یکی از عواملی که در این رابطه باید به آن توجه کرد یکپارچه شدن اراضی کشاورزی است. چنین کاری در قرون وسطی در سطح اروپا به جهت جلوگیری از تقسیم اراضی و بازدهی کم صورت گرفت.

/ 0 نظر / 15 بازدید